Nabór wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2017r

Ogłoszenie

o naborze wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych znajdujących się na terenie miasta Włocławek ze środków budżetu miasta w 2017r.

Wydział Srodowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje o możliwości  skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
  2. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
  3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z  Gminą Miasta Włocławek.
  4.  O otrzymaniu dotacji osoby zakwalifikowane do jej otrzymania zostaną powiadomione pismem.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie od 18 stycznia 2017r do 31 marca 2017r osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Miejskiej i Srodowiska lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Srodowiska, ul. Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Miejskiej i Srodowiska lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.wloclawek.pl, zakładka : Srodowisko-informacje, wykaz danych- dział: Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Aktualny dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości lub inny tytuł prawny potwierdzający władanie nieruchomością, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Miasto Włocławek na załączniku do wniosku.

Dokumentami o których mowa są: aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów w przypadku braku księgi wieczystej.

2. Dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Dokument winien zawierać adnotację, że nie wniesiono uwag/ sprzeciwu do zgłoszenia.

Organem właściwym do wydania opisanych wyżej dokumentów jest: Urząd Miasto Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul.Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.);

Informacje dodatkowe:

1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z budżetu Miasta Włocławek oraz środki własne beneficjenta- Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.

2. Dofinansowanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Włocławek o przyznanie dotacji, po zweryfikowaniu planowanego zakresu prac przy  ujętym we wniosku obiekcie przez pracowników Urzędu Miasta Włocławek.

3. Koszty na realizację zadania finansowane będą w wysokości do 80% ze środków pochodzących z budżetu Miasta Włocławek. Resztę kosztów pokrywać będzie  wnioskodawca.

4. Ubiegającym się o dofinansowanie zadania, mogą być osoby władające nieruchomością posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, które zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego ), zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek

5. Osoba ubiegająca się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.

6. Wnioski złożone po upływie terminu: 31 marca 2017r nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Osobie ubiegającej się o dofinansowanie, której wniosek nie został uwzględniony, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Osoba ta może się starać o dofinansowanie w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek.

O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

a) stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn zm.);
b)  data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek kompletnego wniosku.
c) dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów.

7. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasto Włocławek, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Włocławek, w której to  umowie będą określone  warunki rozliczenia zadania. Podstawę płatności stanowić będzie faktura wystawiona Wnioskodawcy  przez wykonawcę robót. Płatności dotacji będą się odbywać na wskazane  konto bankowe Wnioskodawcy.

8. Warunkiem dofinansowania jest realizacja zadania objętego wnioskiem przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wybrany przez Wnioskodawcę.

9. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, Wnioskodawca będzie uzgadniał z wybranym przez siebie Wykonawcą robót.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Środowiska, ul. 3 Maja 22 – pokój 18, telefon: 54/ 414 41 67, e-mail: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian