Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o otwartym naborze uzupełniającym kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) oraz Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

1. Otwarty nabór uzupełniający trwa od 02 do 09 stycznia 2019r.

2. Kategorie grup kandydatów wybieranych w trybie otwartego naboru uzupełniającego:

1) przedstawiciele podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się  na  obszarze  rewitalizacji,  w  tym  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty mieszkaniowe  i  towarzystwa  budownictwa  społecznego);

5) przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych;

3. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze zawarte są w załączniku do Uchwały nr LI/136/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 października 2018r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

4. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, www.bip.um.wlocl.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl i http://rewitalizacja.wloclawek.eu/.

5. Komplet dokumentów należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętych kopertach:

1) osobiście, w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206 II piętro (budynek z windą i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00,

2) pocztą, na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87- 800 Włocławek z dopiskiem: Nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

3) Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

a) z datą wpływu przed dniem 02.01.2019r. oraz po dniu 09.01.2019r.

b) niepodpisane,

c) przesłane w formie innej niż na druku formularza zgłoszeniowego.

6. Formularze zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami będą weryfikowane przez Komisję powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek.

7. Informacja o wynikach otwartego naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek www.bip.um.wlocl.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl  i http://rewitalizacja.wloclawek.eu/.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian