Informacja :W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei, w dniach od 08 marca 2019r. do 08 kwietnia 2019r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 26 marca 2019r., składanie uwag w terminie do dnia 08 maja 2019r.), sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXIII/93/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 roku – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu w pokoju 410 (IV-piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego

W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei, w dniach od 08 marca 2019r. do 08 kwietnia 2019r. (dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami dnia 26 marca 2019r., składanie uwag w terminie do dnia 08 maja 2019r.), sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXIII/93/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 roku – w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w godzinach pracy urzędu w pokoju 410 (IV-piętro) można zapoznać się z niżej wymienionymi dokumentami zawierającymi informacje o środowisku i jego ochronie – dotyczącymi obszaru objętego projektem w/w planu miejscowego, tj.:

  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska (ekofizjograficzna) koncepcja zagospodarowania terenu Włocławek ul. Barska, Ptasia, Bracka i Okrężna, grudzień 2000r.; oprac. GEOTEST Andrzej Swat Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Inżynierskie z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6E;
  • Dokumentacja geologiczno-inżynierska (ekofizjograficzna) dla terenu objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężnej, Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki nr 1/2 i 1/3 KM 83, grudzień 2009r.; oprac. GEOTEST Andrzej Swat Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Inżynierskie z siedzibą we Włocławku, ul. Noakowskiego 6E;
  • Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei, kwiecień/sierpień/wrzesień 2018r.; oprac. mgr Daria Witkowska Pracownia Ochrony Środowiska i Systemów Informacji Geograficznej GEOECOM z siedzibą w Toruniu, ul. Działowa 16F;
  • Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wronią, Chmielną, Kraszewskiego, terenem Parku im. Wł. Łokietka, ulicami: Wojskową, Barską, Leśną, Okrężną, Aleją Chopina i ulicą Okrzei – oprac. Urząd Miasta Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian