Informacja :Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Akzo Nobel Car Refinishes Polska Spółka z o.o. reprezentowaną przez Pana Rafała Marciniaka w dniu 3 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 19/2019

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Akzo Nobel Car Refinishes Polska Spółka z o.o. reprezentowaną przez Pana Rafała Marciniaka w dniu 3 kwietnia  2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 19/2019 na zmianę sposobu użytkowania części budynku biurowego na pomieszczenia produkcyjne (mieszalnia lakierów) położonego na terenie działek 7/3, 7/9, 7/4 obręb Włocławek KM 99/1 przy ul. Duninowskiej 9 we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 405, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian