Informacja: Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Grzegorza Chmiela, decyzją Nr 419/19 z dnia 05.11.2019 r., został zatwierdzony zamienny projekt budowlany i udzielone pozwolenie na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku”

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Kujawsko – Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Grzegorza Chmiela, decyzją Nr 419/19 z dnia 05.11.2019 r., został zatwierdzony zamienny projekt budowlany i udzielone pozwolenie na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” – budowa, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku wraz z zagospodarowaniem terenu (obejmującym drogowy układ komunikacyjny, parkingi oraz niezbędną infrastrukturę techniczną), w tym części budynków w ramach zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków – nr 1, 2, 3, 4, 6 i 11 – głównego kompleksu szpitalnego) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” oraz budowa lądowiska LPR na dachu skrzydła B4 i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku nr 13, na terenie działek nr 2/32, 2/33, 2/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian