Informacja o wydaniu, na wniosek Kujawsko –Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o., decyzji Nr 174/2016 z dnia 06 czerwca 2016r., która zmienia pozwolenie na budowę Nr 244/12 z dnia 05 lipca 2012r. i pozwolenie je zmieniające Nr 384/2015 z dnia 29 września 2015r. oraz zatwierdza projekt budowlany zamienny na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” (w tym budowa dróg pożarowych oraz zjazdu z ulicy Wienieckiej, budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka dwóch budynków gospodarczych i zbiornika podziemnego), na terenie działek nr 2/1, 2/32, 2/33 i 4/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku

Na podstawie art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 353)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 174/2016 z dnia 06 czerwca 2016r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 244/12 z dnia 05 lipca 2012r. i pozwolenie je zmieniające Nr 384/2015 z dnia 29 września 2015r. oraz został zatwierdzony projekt budowlany zamienny na zadanie: „Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku” (w tym budowa dróg pożarowych oraz zjazdu z ulicy Wienieckiej, budowa miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórka dwóch budynków gospodarczych i zbiornika podziemnego), na terenie działek nr 2/1, 2/32, 2/33 i 4/1 obręb Włocławek KM 124/1 przy ulicy Wienieckiej 49 we Włocławku.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek przy placu Zielony Rynek 11/13, w pokoju nr 404, IV piętro.

Informacje

Rejestr zmian