Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09- 400 Płock reprezentowanej przez Pana Jakuba Kurkowskiego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z Trasy Ks. Jerzego Popiełuszki

Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.poz.1121 t.j.)

 podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą  Stary Rynek 1, 09- 400 Płock reprezentowanej przez Pana Jakuba Kurkowskiego pozwolenia wodnoprawnego na  wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z Trasy Ks. Jerzego Popiełuszki na odcinku od Mostu Solidarności do ronda im. 19 pp Odsieczy Lwowa  w Płocku poprzez wylot o ø 630 mm, zlokalizowany na dz. nr 6/30 obręb Radziwie/Miasto Płock do rowu  R-2A.

Jednocześnie  informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 11 października  2017 r. w  Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek Ul. 3-go Maja  22, pok. nr 19 w godzinach  urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz.  15.00,  wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Wnioski i uwagi zainteresowani mogą składać na piśmie do Wydziału Środowiska lub drogą elektroniczną na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl .

Informacje

Rejestr zmian