Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Na podstawie art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015r. poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

 o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1,  09- 400   Płock reprezentowanej przez Pana Piotra Tomczaka  pozwolenia wodnoprawnego  na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotu P1 zlokalizowanego w km 8+256 rzeki Brzeźnicy w Płocku ( dz. nr  171 obręb Trzepowo ) i wylotu P2 zlokalizowanego w km 9+ 478 rzeki Brzeźnicy w Płocku ( dz. nr 29 obręb Trzepowo  ) i na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu  oczyszczonych wód opadowych i roztopowych  pochodzących ze zlewni projektowanych ulic na osiedlu Trzepowo oraz przyległych do nich działek w ramach zadania   pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla w „Trzepowo” w Płocku.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy do dnia 24 maja 2017 r. w  Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek Ul. 3-go Maja  22, pok. nr 19 w godzinach  urzędowania  poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30  do godz.  15.00,  wtorek od godz. 7.30 do 16.30, piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.

Wnioski i uwagi zainteresowani mogą składać na piśmie do Wydziału Środowiska lub drogą elektroniczną na adres srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl .

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian