I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Grodzkiej, oznaczonej jako działka nr 106 (Włocławek KM 5) o pow. 15,00 m

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy :

  1. Grodzkiej, oznaczonej jako działka nr 106 (Włocławek KM 5) o pow. 15,00 m

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00022010/8.

Przetarg ustny ograniczony jest dla osoby, która jest właścicielami  nieruchomości  położonej przy ul. Malinowej, oznaczonej ewidencyjnie nr 101 (Włocławek KM 5). Działka, będzie stanowiła całość gospodarczą, celem poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości.   

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr 103/XI/2007 z dnia 29 października 2007 r., przedmiotowa działka znajduje się w obszarze określonym jako „obszar mieszkalnictwa z dominującym budownictwem jednorodzinnym”(MN).

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy – 110,00 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 22,00 zł

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu  03 marca 2020 r. o godz. 9 00  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

– wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 26.02.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej nieruchomości,

– okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 15, najpóźniej w dniu 26.02.2020 r., do godz. 15.00,

– złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 26.02.2020 r., do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie(w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.

– zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pok.15 do dnia 26.02.2020  r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu  dzierżawy nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca  się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 15, w godz. 8.00 – 15.00  lub telefonicznie pod numerem  4144120.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje

Rejestr zmian