I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, oznaczonej jako działka nr 116/1 (Włocławek KM 57) o pow. 176,00 m2

I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, oznaczonej jako działka nr 116/1 (Włocławek KM 57) o pow. 176,00 m2

W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r., przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 27-KDX* o przeznaczeniu podstawowym „ciąg pieszo – jezdny publiczny”.

Przetarg ustny, ograniczony jest dla osoby, która jest właścicielem  nieruchomości  położonej przy ul. Generała Dąbrowskiego, oznaczonej ewidencyjnie nr 116/4 (Włocławek KM 57). Działka, będzie stanowiła całość gospodarczą, celem poprawienia warunków zagospodarowania
już posiadanej nieruchomości.

Minimalna wywoławcza wysokość czynszu dzierżawy – 110,00 zł (bez podatku VAT)

Wadium w wysokości 20 % wynosi 22,00 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu  03 marca 2020 r. o godz. 9 00  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

– wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 26.02.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie
i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej nieruchomości,

– okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 15, najpóźniej w dniu 26.02.2020 r., do godz. 15.00,

– złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 26.02.2020 r., do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym
i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie(w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.

– zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pok.15 do dnia 26.02.2020 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu  dzierżawy nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca  się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 15, w godz. 8.00 – 15.00  lub telefonicznie pod numerem  4144120.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje

Rejestr zmian