I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy: Moniuszki ,Południowej 3, Planty,Toruńskiej,Węglowej 10

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy:

a) Moniuszki 4-18, stanowiącej część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 78,00 m 2

Dla wnioskowanej działki, plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek” przyjętym Uchwałą Nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r. ww. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „MW” o przeznaczeniu: Obszary mieszkalnictwa z dominującym budownictwem wielorodzinnym. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest pawilon usługowy stanowiący własność osoby fizycznej.

Cena wywoławcza netto wynosi  215,88 zł.

Wadium w wysokości 20 % wynosi 43,17 zł.

b) Południowej 3, stanowiącej część działki nr 18/1 KM 81 o pow. 18,00 m2

Ww. nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek przyjętym Uchwałą Nr 5/IV/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2007 r., działka nr 18/1 KM 81 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „15-MN/U/Zp” o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa.

Cena wywoławcza netto wynosi 35,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 7,00 zł.

c) Planty, stanowiącej część działki nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2

Dla wnioskowanej działki, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXII/73/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. ww. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „11.1-KD-L” o przeznaczeniu terenu: droga lokalna publiczna.

Cena wywoławcza netto wynosi 35,15 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 7,03 zł.

d) Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 7,50 m2

Dla wnioskowanej działki, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W planie zatwierdzonym Uchwałą Nr 46/XLIX/2006 Rady Miasta Włocławek z dnia 5 czerwca 2006 r. ww. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „3-U” o przeznaczeniu terenu: stacja paliw, LPG, obsługa samochodów, gastronomia.

Cena wywoławcza netto wynosi 185,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 37,00 zł.

e) Węglowej 10, stanowiącej część działki nr 78/24 KM 53 o pow. 10,00 m2

Ww. nieruchomość w oparciu o miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/39/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r.,  znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2.1 KD-Z/KS/Kpp o przeznaczeniu terenu: droga zbiorcza publiczna, parking, przejście podziemne.

Cena wywoławcza netto wynosi 210,00 zł (bez podatku VAT).

Wadium w wysokości 20 % wynosi 42,00 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 19.03. 2019 r. o godz. 9 00  w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

  • wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej (bez podatku VAT) na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO B.P S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 w terminie do dnia 14.03. 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki lub działek, do licytacji których uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie. Wpłacenie jednego wadium upoważnia do licytacji jednej nieruchomości,
  • okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 15, najpóźniej w dniu 14.03. 2019 r., do godz. 15.00,
  • złożenie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, pisemnego oświadczenia na druku urzędowym w terminie do dnia 14.03.2019 r., do godz. 15.00, że zapoznały się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie( w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,
  • zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, 3 Maja 22, pok.15 do dnia 14.03. 2019 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu  dzierżawy nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy wadium ulega przepadkowi.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 15, w godz. 8.00 – 15.00  lub telefonicznie pod numerem 4144120.

Uczestnicy przetargu biorą udział osobiście lub przez pełnomocnika na podstawie ustalonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Termin podpisania umowy ustala się najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Informacje

Rejestr zmian