I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91

Prezydent Miasta Włocławek
jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej

OGŁASZA:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00055800/3. Dział I SP – Spis praw związanych z własnością, Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia, Dział IV – Hipoteka ww. księgi wieczystej są wolne od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość to działka o kształcie nieregularnym, trójkątnym, niezabudowana, nieogrodzona, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Papieżka), co daje możliwość samodzielnego jej zagospodarowania, jednak wielkość (pow. 0,0229 ha) i kształt ogranicza możliwości inwestycyjne działki. Lokalizacja ogólna w strefie pośredniej miasta Włocławka, lokalizacja szczegółowa mało korzystna, w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości z zabudową mieszkalną jednorodzinną i usługowo-przemysłową. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny, niepełny do istniejących w ulicy sieci: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej.

Dla działki ewidencyjnej nr 46 KM 91 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławka nie obowiązuje.

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek”, przyjętym uchwałą nr 103/XI/2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 r., ww. działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem „P” o przeznaczeniu „obszary przemysłowe”.

Dla danej działki nie ma ustaleń planu miejscowego, równocześnie dokument „Studium…”, nie wskazuje dla niej potrzeby realizacji celu publicznego.

Cena wywoławcza nieruchomości, położonej przy ul. Papieżka 50, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 46 o pow. 0,0229 ha w obrębie 0910 Włocławek KM 91 wynosi 12 500,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wynosi 1 250,00 zł.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 w terminie do dnia 20 maja 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie,
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 24a, najpóźniej w dniu 21 maja 2019 r. do godziny 15:00,
  3. wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, na druku urzędowym w obecności pracownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 pokój nr 24a, pisemnego oświadczenia, w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godziny 1500, o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,
  4. zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 24a, do dnia 21 maja 2019 r. do godziny 15:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Skarbu Państwa za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój 24a, w godz. 800 – 1500 lub telefonicznie pod numerem 54/414-41-15.
Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Informacje

Rejestr zmian