I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha.

Dla ww. nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W / 00055638 / 6.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi działkę o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, niezagospodarowana, nieogrodzona i niezabudowana, częściowo zadrzewiona. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny, w zasięgu nieruchomości znajduje się: sieć wodociągowa, energetyczna oraz gaz w ul. Rybnickiej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarze o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej o przeznaczeniu podstawowym: funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojąceji  funkcjach uzupełniających: komunikacja wewnętrzna wraz z miejscami postojowymi, dla którego obowiązują również m. in. ustalenia:

  •   obowiązuje minimalna powierzchnia działek budowlanych – 800 m2,
  • adaptacja istniejących podziałów terenu na działki budowlane,
  • zakaz lokalizacji obiektów i budynków tymczasowych.

Cena netto wywoławcza nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha, wynosi – 48 130,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 4 813,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.     

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 pokój nr 9.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

1. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr  61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 5 września 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie nieruchomości, do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie,

2.  okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 5 września 2019 r.,  do godz. 15:00,

3. wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, na druku urzędowym w obecności pracownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 pokój nr 14, pisemnego oświadczenia, w terminie do dnia 5 września 2019 r., do godz. 1500, o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,

4. zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, do dnia 5 września 2019 r. do godz. 15:00.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu.

Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 8:00 – 15:00 lub telefonicznie pod numerem 54 41-44-108.

Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian