I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: 3 Maja 9, Cyganka15/ 3 Maja 9, Cyganka 13.

I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek:

 1. 3 Maja 9,  o pow. użytkowej     68,33 m2,
 2. 3 Maja 9,  o pow. użytkowej   109,72 m2,
 3. 3 Maja 9,  o pow. użytkowej     66,41 m2,
 4. Cyganka15/ 3 Maja 9 o pow. użytkowej     39,00 m2,
 5. Cyganka 13 o pow. użytkowej     14,40 m2.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. 3 Maja 22 , pokój nr 9 (parter) w dniu 15 kwietnia 2019 r.  o godzinie:

 • poz. 1 – 1200,
 • poz. 2 – 1215,
 • poz. 3 – 1230,
 • poz. 4 – 1245,
 • poz. 5 – 1300.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

– wpłacenie wadium w wysokości:

 • poz. 1 –  53,30 zł   /słownie złotych: pięćdziesiąt trzy 30/100/,
 • poz. 2 –  85,58 zł   /słownie złotych: osiemdziesiąt pięć 58/100/,
 • poz. 3 –  51,80 zł   /słownie złotych: pięćdziesiąt jeden 80/100/,
 • poz. 4 –  30,42 zł   /słownie złotych: trzydzieści 42/100/,
 • poz. 5 –    9,22 zł   /słownie złotych: dziewięć 22/100/.

Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miasta Włocławek  lub przelewem  na  konto  Urzędu  Miasta

BANK PKO BP S.A. O/Włocławek Nr  61 1020 5170 0000 1402 0009 0357.

Dowód  wpłaty  wadium   należy   złożyć  w  Urzędzie  Miasta   przy  ulicy Zielony  Rynek  11/13 w Biurze Obsługi Mieszkańców, w terminie  do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godziny 1200,

–  złożenie osobiście, przez osoby przystępujące do przetargu, w obecności  pracownika Wydziału

Gospodarowania   Mieniem  Komunalnym,  Referatu   Lokalowego,  w  siedzibie przy ul. 3 Maja  22, pokój  nr  7,  w  terminie   do   dnia 12 kwietnia 2019 r. do godziny 1200,   pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokali objętych przetargiem i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń

–  złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem przetargu w   Wydziale

Gospodarowania   Mieniem Komunalnym,  Referat Lokalowy, ul.  3 Maja  22,   pokój   nr 7 (parter) do dnia 12 kwietnia  2019 r. do godziny 1200.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostaje zaliczone na poczet czynszu, natomiast   pozostałym  uczestnikom,  wadium  zwraca  się  niezwłocznie  po zamknięciu  przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

W przypadku jeżeli uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy, wadium  przepadnie.

Zarządzeniem nr 127/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, zmienionym zarządzeniami: nr 168/2018 z dnia  21 czerwca 2018 r., nr  302/2018 z dnia 29 października 2018 r., nr  25/2019  z dnia 24 stycznia 2019 r.,  Prezydent Miasta Włocławek ustalił minimalne stawki czynszu najmu wolnych lokali użytkowych.

Zgodnie z cytowanym wyżej zarządzeniem dla nw. lokali użytkowych, ustalone zostały minimalne stawki czynszu najmu, będące jednocześnie ceną wywoławczą:

 1. 3 Maja 9, o pow. użytkowej 68,33 m2,  3,90   zł/ m2
 2. 3 Maja 9, o pow. użytkowej  109,72 m2,  3,90   zł/ m2
 3. 3 Maja 9, o pow. użytkowej  66,41 m2,  3,90   zł/ m2
 4. Cyganka15/ 3 Maja 9  o pow. użytkowej  39,00 m2, 3,90 zł/ m2
 5. Cyganka 13 o pow. użytkowej 14,40 m2,  3,20   zł/ m2

Przyszły  najemca,  oprócz  czynszu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości.

Oględzin lokalu można dokonać w dniach od 2 do 4 kwietnia 2019 r., w godzinach od 1200 do 1400 , po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym administratorem Administracji Zasobów Komunalnych,

Rejon II – ul. Brzeska 2 tel. 54 416-51-00

Remontu oraz przystosowania lokalu do prowadzonej działalności, przyszły najemca dokona na koszt własny.

Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta.

Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, a także prawo odwołania lub też unieważnienia przetargu w całości bądź w części, bez podania przyczyny.

Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte w nieruchomościach wystawionych na najem ww. lokali użytkowych  w drodze przetargu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian