I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, usytuowana przy ul. Chmielnej.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, usytuowana przy ul. Chmielnej. Dla ww. działki w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta Nr WL1W /00007709/4. Prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III):
  1. odpłatna i na czas nieoznaczony służebność przesyłu na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku,
  2. służebność przesyłu ustanowiona za jednorazową opłatą i na czas nieoznaczony na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65/21 na rzecz spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku,
  3. służebność przesyłu za jednorazową opłatą i na czas nieoznaczony, polegającą na prawie całodobowego wstępu, przechodu i przejazdu w celu usunięcia ewentualnych awarii ciepłociągu zlokalizowanego na nieruchomości.
  4. służebność przesyłu ustanowiona na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 65/30, polegająca na prawie korzystania z pasa gruntu, przesyłu energii cieplnej oraz dostępu do urządzeń w celu naprawy i konserwacji, przy jednoczesnym zobowiązaniu właściciela urządzeń do korzystania ze służebności w sposób niepogarszający stan nieruchomości i nieutrudniający korzystanie z niej przez innych użytkowników nieruchomości, na rzecz spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku.
Dokładne treści służebności ujawnione są w Dziale III księgi wieczystej Nr WL1W /00007709 / 4. Działka nr 65/25 (Włocławek KM 51), zabudowana jest budynkiem trafostacji, który nie jest własnością Gminy Miasto Włocławek. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej lokalny, w zasięgu nieruchomości znajduje się: sieć wodno- kanalizacyjna, energetyczna, ciepłownicza i gazowa. Działka nr 65/25 (Włocławek KM 51) nie posiada dostępu do drogi publicznej, przy jej sprzedaży zostanie ustanowiona służebność drogowa dostępu do drogi publicznej – ul. Chmielnej, poprzez ustanowienie odpłatnej służebności na działkach nr 65/28 i 65/26 (Włocławek KM 51). Opłata za ustanowienie służebności, wraz z kosztami jej oszacowania wynosi 2 583,00 zł brutto. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 (Włocławek KM 48), wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 (Włocławek KM 48), ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku  im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995 r., przyjętego Uchwalą Nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 167, poz. 1403 z dnia 27 lipca 2011 r. powołana działka znajduje się na terenie o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi nieuciążliwe z tym z  zakresu usług ogólnomiejskich i ponadlokalnych (urzędy, instytucje, biura, hotele itp.) wraz z koniecznym zapleczem gospodarczym, technicznym i miejscami postojowymi realizowanymi w postaci garaży wbudowanych lub miejsc postojowych na terenie; o przeznaczeniu uzupełniającym – usługi wydzielone w budynkach istniejących. Cena netto wywoławcza działki nr 65/25 (Włocławek KM 51) o pow. 0,0064 ha, położonej przy ul. Chmielnej wynosi – 11 390,00 zł. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto wynosi – 1 139,00 zł. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości VAT 23 %. Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). Przetarg odbędzie się w dniu  3 kwietnia 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 pokój nr 9. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
  1. wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny netto wywoławczej na konto Urzędu Miasta Włocławek, Bank PKO BP S.A. Oddział Centrum we Włocławku Nr 61 10 20 51 70 0000 14 02 000 90 357 w terminie do dnia 30 marca 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta Włocławek. Ponadto oznaczenie działki do licytacji której uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określona na przelewie,
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego do wglądu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22, pokój nr 14, najpóźniej w dniu 30 marca 2020 r., do godz. 1500,
  3. wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu, na druku urzędowym w obecności pracownika Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, ul. 3 Maja 22 pokój nr 14, pisemnego oświadczenia, w terminie do dnia 30 marca 2020 r., do godz. 1500, o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości objętej przetargiem, na gruncie (w terenie) i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń,
  4. zapoznanie się z regulaminem przetargu w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym, 3 Maja 22, pokój nr 14, do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 1500.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Prezydent Miasta Włocławek zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Miasto Włocławek za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Bliższych informacji o przedmiotowym przetargu udziela Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek ul. 3 Maja 22, pokój 14, w godz. 800 - 1500 lub telefonicznie pod numerem 54 41 44 108. Koszty ogłoszenia przetargu w prasie oraz koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>