Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą"

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art.33 ust.1 w związku z art.79 ust.1 ustawy  z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 t.j.) ) podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 55/10, 50/4, 46/3, 44/4, 8/1 obręb Włocławek KM 102  na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka”  we Włocławku. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek na wniosek TergoPower 4 Sp. z o.o.  z siedzibą  przy ul. Królewskiej 16, 00-103  Warszawa. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Włocławek, zaś organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a dokonania uzgodnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy  wyłożoną do wglądu w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Włocławek,  ul. 3-Maja 22 pok. 19  I piętro w godzinach  urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 7.30  do godz. 15.00: wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30 , piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30. Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 23.08.2019 r.  do 23.09.2019 r.
  • w formie  pisemnej na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
  • ustnie do protokółu w  Wydziale  Środowiska Urzędu Miasta Włocławek,   ul. 3-Maja 22 pok. 19  I piętro w godzinach  urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 7.30  do godz.  15.00: wtorek od godz. 7.30 do godz. 16.30 , piątek od godz. 7.30 do godz. 13.30.
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  e-mail srodowisko@um.wloclawek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym , o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Włocławek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski  złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpoznania. Ponadto informuję, że dnia 12 września 2019 roku  o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 w  Sali Konferencyjnej  nr 4 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>