Zarządzenie nr 352/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru

Na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Barbary Moraczewskiej należy w szczególności: 1) nadzór i koordynacja pracy: Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Edukacji, Biura Sportu i Turystyki, Biura Rewitalizacji, Biura Informatyzacji oraz Wydziału Gospodarki Miejskiej, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty; 2) określanie założeń polityki Gminy Miasto Włocławek, zwanej dalej Miastem, w obszarze oświaty, edukacji, sportu i turystyki w oparciu o analizę i prognozę potrzeb lokalnej społeczności; 3) analizowanie stanu oświaty, edukacji, sportu i turystyki w Mieście oraz kreowanie ich rozwoju; 4) zapewnienie ewaluacji programów, planów i działań realizowanych przez Miasto w dziedzinie oświaty, edukacji, sportu i turystyki; 5) podejmowanie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, w tym proponowanie przedsięwzięć i tworzenie warunków do wspierania inicjatyw implementujących założenia ekonomii społecznej, w celu rewitalizacji sfery społecznej w Mieście; 6) zapewnienie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028; 7) zapewnienie wymaganych standardów świadczenia usług komunalnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; 8) prowadzenie działań mających na celu doskonalenie systemu komunikacji drogowej w Mieście, w tym koordynowanie opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej; 9) zapewnienie warunków do utrzymania we właściwym stanie: dróg, zieleni urządzonej i nieurządzonej w Mieście, w szczególności: cmentarzy komunalnych, parków, skwerów, zadrzewień ulicznych oraz lasów komunalnych, a także innych terenów należących do Miasta; 10) planowanie i organizowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na terenie Miasta; 11) zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie gospodarki miejskiej; 12) zapewnienie realizacji zadań Miasta w zakresie informatyzacji usług publicznych. 2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Barbarze Moraczewskiej bezpośrednio podlegają: 1) Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Dyrektor Wydziału; 2) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich; 3) Dyrektor Wydziału Edukacji; 4) Dyrektor Biura Sportu i Turystyki; 5) Dyrektor Biura Rewitalizacji; 6) Dyrektor Biura Informatyzacji; 7)  Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej. §2. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej należy w szczególności: 1) nadzór i koordynacja pracy: Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym, Wydziału Komunikacji, Wydziału Środowiska oraz Wydziału Geodezji i Kartografii, w tym dokonywanie ocen okresowych pracowników kierujących tymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, a także zapewnienie nadzoru nad realizacją zadań Miasta w zakresie właściwości merytorycznej tych komórek przez inne podmioty; 2) nadzór nad opracowywaniem programów i strategii Miasta w zakresie promocji zdrowia i polityki społecznej oraz ich realizacją; rozwijanie współpracy w tych dziedzinach z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami administracji rządowej i samorządowej; 3) zapewnienie współdziałania z Powiatowym Urzędem Pracy; 4) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych w Mieście oraz proponowanie kierunków polityki mieszkaniowej; 5) zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobu mieszkaniowego Miasta; 6) inicjowanie i koordynacja działań mających na celu rozwój budownictwa mieszkaniowego w Mieście, w tym współpraca i nadzór nad realizacją przez Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. zadań własnych Miasta w zakresie budownictwa mieszkaniowego; 7) zapewnienie rozwoju systemu informacji przestrzennej Miasta; 8) zapewnienie współdziałania z organami inspekcji ochrony środowiska, samorządem rolniczym oraz powiatowym lekarzem weterynarii i państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym; 9) inicjowanie działań na rzecz podnoszenia efektywności gospodarowania zasobami nieruchomości: Miasta i Skarbu Państwa oraz ochrony tych zasobów; 10) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie budynków pozostających w zasobach Miasta; 11)  zapewnienie warunków do prawidłowego prowadzenia ewidencji pojazdów i kierowców oraz przeprowadzania kontroli: ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów i diagnostów; 12)  zapewnienie warunków do zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na terenie Miasta; 13)  współdziałanie z organami i instytucjami w zakresie funkcjonowania komunikacji, w tym kolejowej; 14)  zapewnienie osiągania celów i wykonywania zadań Miasta związanych z realizacją planów i programów w zakresie ochrony środowiska. 2. Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej bezpośrednio podlegają: 1)  Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego; 2)  Dyrektor Wydziału Komunikacji; 3)  Dyrektor Wydziału Środowiska; 4)  Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii; 5)   Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym. 3. Powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Pani Domiceli Kopaczewskiej prowadzenie, we współpracy z Dyrektorem Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, spraw z zakresu kultury, w tym dotyczących bibliotek miejskich i innych instytucji kultury. §3. Prezydent Miasta Włocławek, do czasu powołania właściwego Zastępcy Prezydenta, osobiście nadzoruje i koordynuje pracę: Wydziału Rozwoju Miasta, Wydziału Inwestycji, Biura Zamówień Publicznych, Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Centrum Obsługi Inwestora. §4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r. 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>