Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Audytu i Kontroli
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoDyrektor Wydziału Audytu i Kontroli
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-01-08
  • Termin składania dokumentów2020-01-20
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe magisterskie;
   b) obywatelstwo polskie;
   c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   d) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   e) nieposzlakowana opinia;
   f) wiedza z zakresu administracji samorządowej;
   g) co najmniej 5 - letni staż pracy.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
   b. umiejętność analizy i wnioskowania;
   c. umiejętność określania priorytetów;
   d. umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu;
   e. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, umiejętność kreatywnego myślenia, dokładność, zdolności zarządcze, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problematycznych i konfliktowych, sumienność, dyskrecja, odpowiedzialność.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z § 32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, nadanego Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia29 stycznia 2019 r. ze zmianami.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z § 32 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek, nadanego Zarządzeniem Nr 31/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia29 stycznia 2019 r. ze zmianami.
  • Lista wybranych kandydatówPani Izabela Bączykowska, zamieszkała w miejscowości Bogucin.
  • Uzasadnienie wyboruPani Izabela Bączykowska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli.
   Legitymuje się odpowiednim wykształceniem.
   Spełniła wymogi kwalifikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian