Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2019 Zarządzenie nr 471/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 470/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu dotyczącą sieci ciepłowniczej 2xdz219/315 o długości 150,5 m będącej własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, umieszczonej na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ulicy Skrajnej we Włocławku, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/174 (obręb 2140 Michelin KM 14) o pow. 0,7529 ha, będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 469/2019 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu dotyczącą sieci ciepłowniczej 2xdz273/400 o długości 172,5 m, przyłącza cieplnego 2xdz76,1/140 o długości 13 m, przyłącza cieplnego 2×88,9/160 o długości 12 m, przyłącza cieplnego 2xdz139,7/225 o długości 47,3 m będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku, umieszczonych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ulicy Bartnickiej 10 we Włocławku, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/141 (obręb 2140 Michelin KM 14) o pow. 8,6966 ha, będącej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 468/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 467/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru prac lub robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zarządzenie nr 466/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 210a, oznaczonej jako działka nr 103/1 obręb Krzywa Góra o pow. 0,1000 ha oraz działka nr 103/2 obręb Krzywa Góra o pow. 0,0483 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zarządzenie nr 465/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.11.2019 Zarządzenie nr 464/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia 2 konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania . Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Zarządzenie nr 463/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2020 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Zarządzenie nr 462/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zarządzenie nr 461/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zarządzenie nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 460/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Mielęcińskiej 3, działka nr 10 KM 94 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 459/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Letniskowej 3, oznaczonej jako działka nr 39 (Michelin KM 06) o pow. 0,5233 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Zarządzenie nr 458/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły