Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 325/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 324/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 323/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 322/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r.zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie. Szczegóły
Artykuł 18.07.2019 Zarządzenie nr 321/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2019 r.w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Zarządzenie Nr 283/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z rowerów służbowych Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Zarządzenie nr 320/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 17.07.2019 Zarządzenie nr 319/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a. Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Zarządzenie nr 318/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z systemu wypożyczalni roweru publicznego – Włocławski Rower Miejski Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Zarządzenie nr 317/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 316/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Zarządzenie nr 315/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zarządzenie nr 314/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lipca 2019 r. w sw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zarządzenie nr 313/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Niecałej, działka nr 23 KM 42 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły