Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2019 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Wydział Edukacji Urzędu Miasta Włocławek informuje, że wypłata stypendium szkolnego za okres od stycznia do czerwca 2019r. dla osób, które przedstawiły faktury i/lub rachunki potwierdzające zakupy na cele edukacyjne w całej przyznanej kwocie stypendium, odbędzie się w następujący sposób Szczegóły
Artykuł 10.05.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji w sprawie zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Statystyka zdawalności w OSK działających na terenie miasta Włocławek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Kanały technologiczne : Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych Szczegóły
Artykuł 29.04.2019 W dniu 1 maja 2019r. o godz. 11.00 na Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy pomniku „Ludziom Pracy” rozpocznie się zgromadzenie publiczne związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy oraz rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Szczegóły
Artykuł 23.04.2019 Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach w obrębie Wieniec Zalesie i obrębie Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.04.2019 Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Budowa podziemnego rurociągu wody i solanki wraz z linią światłowodową i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”, na działkach nr: Gmina Lubień Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji (znak: GMK.N.6833.17.2018) o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 29/1 (Włocławek KM 94) o pow. 0,0345 ha Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 49 Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o zebranych materiałach ul. Żytnia 53 Szczegóły
Artykuł 20.03.2019 Ministerstwo Środowiska Sekretarz Stanu zawiadamia, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Szczegóły
Artykuł 05.03.2019 Burmistrz Brześcia Kujawskiego w załączeniu przesyła obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia) Szczegóły