Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.03.2019 Burmistrz Brześcia Kujawskiego w załączeniu przesyła obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Wdrożenie platformy przetargowej (e-zamówienia) Szczegóły
Artykuł 27.02.2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych. Dotyczy budowy ulicy Celulozowej , zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Lisek Szczegóły
Artykuł 12.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy budowy dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papaieżk Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Kanały technologiczne Informacja o zamiarze przystąpienia do opracowania dokumentacji projektowych budowy i przebudowy dróg oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych.Dotyczy przebudowy dróg gminnych oraz budowa dróg wewnętrznych Szczegóły
Artykuł 11.02.2019 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania w drodze decyzji, właścicieli nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do jej udostępnienia. Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Zawiadomienie Burmistrz Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek – Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV relacji Włocławek -Machnacz oraz wyposażenie pola w rozdzielni SN-15kV GPZ „Włocławek Zachód” Szczegóły
Artykuł 06.02.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin we Włocławku przy ul. Żytniej 53 przed terenem nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 23/23 (Włocławek KM 111/1). Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia stron o terminie oględzin we Włocławku przy ul. Żytniej 49 przed terenem nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 23/25 (Włocławek KM 111/1). Szczegóły
Artykuł 01.02.2019 Zawiadomienie znak : DOP-WOŚ.436.1.2019.MK, dotyczące postępowania odwoławczego od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak WOO.4233.3.2016.KŚ.29 , o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo Szczegóły