Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku mieszalni PCW wraz z infrastrukturą techniczną”. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa zbiornika skroplonego azotu – 200 Mg wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzzakładowej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222, 87-800 Włocławek (dz. ew. 27/2 obręb 0008 Azoty). Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji pilotowej bocznikowej do testowania katalizatorów uwodornienia na instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA) zlokalizowanej we Włocławku ( dz. nr 70/4 obręb 0008 Azoty) należącej do PKN Orlen S.A. w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników stokażowych kwasu azotowego o pojemności 1500 m3 każdy, zlokalizowanych na działkach o nr 91/2 i 93 obręb 0008 Azoty na terenie ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych” Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrociepłowni opalanej biomasę” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/8, obręb Włocławek KM 102 na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni mobilnej na terenie Anwil S.A. we Włocławku ( dz. Nr 16 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w miejscowości Włocławek” na działce o nr 4/40 obręb Kawka Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji odzysku ścieków procesowych” (dz. ew. 29/4 obręb Azoty). Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wymiana urządzeń obróbki cieplnej linii patentowniczo – cynkowniczej L13 wraz z dostosowaniem fundamentów oraz podłączeniem instalacji gazowej na terenie działki 30/20, obręb Włocławek KM 113 przy ul. Polnej we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” lokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/51, 3/59, 3/56, 3/49 obręb Włocławek KM 114; 27/2, 26/2, 25/4, 24/14, 24/13, 22/4, 21/4, 17/4, 16, 48/4, 15/2, 11/4, 10/4, 55/4, 55/5, 55/8, 55/7, 55/10, 50/4, 46/3, 44/4, 8/1 obręb Włocławek KM 102 Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa rozdzielni 100 kV na stacji elektroenergetycznej 220 kV ANWIL”. Szczegóły