Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu, wykonanie przepustu nr 1 na dz. nr 69, 70 obręb Trzepowo w Płocku i przepustu nr 2 na dz. nr 68 obręb Trzepowo w Płocku oraz na likwidację rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy w ramach zadania pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla w „Trzepowo” w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ul. Rysiej 3 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podczyszczonych w zakładowej oczyszczalni typu OST-10 ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni autobusowej zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Rysiej 3. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o pozwoleniu na budowę silosów na surowiec pcv z fundamentem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ZALESIE” zlokalizowanemu przy ul. Ruda we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 i nr 2 ( dz. nr 5/2 obręb Włocławek KM 66 ) do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Wienieckiej na odcinku od ulicy Wesołej w kierunku ulicy Toruńskiej, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania: pn.: „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.04.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Stromej we Włocławku, na terenie działek nr 11/1, 12/1, 1/14, 1/19, 2/5, 2/6, 5/11, 12/2, 1/13, 1/15*, 1/20*, 2/1*, 6/1*, 6/2*, 7* obręb Włocławek KM 10 we Włocławku.* – działki podlegające podziałowi. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2017r. Nr 15/2017 na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.03.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Wienieckiej na odcinku od ulicy Wesołej w kierunku ulicy Toruńskiej, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci komunikacyjnej dróg rowerowych”, na terenie dz. nr 2/3, 2/2, 2/1, 1 obręb Włocławek KM 37; dz. nr 6/5, 6/4, 11 obręb Włocławek KM 38; dz. nr 12, 10/3 obręb Włocławek KM 33 oraz dz. nr 4 obręb Włocławek KM 28 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 28.02.2017 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Papieżka we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku: Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Petrokan Polska we Włocławku, Al. Chopina 2/4, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Płockiej 172 A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o pozwoleniu na wymianę wanny cynkowniczej wraz z pomostem technologicznym na linii patentowniczo – cynkowniczej L3 w hali Nr 1, na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.01.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku na rozbudowę dwóch budynków magazynowych (będących w trakcie rozbudowy i przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę produkcyjno-magazynową) o halę magazynową i budynek magazynowo-biurowo-socjalno-techniczny oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działek nr 7/3, 7/4, 7/9, 10 obręb Włocławek KM 99/1, dz. nr 1/36, 1/39, 1/41, 2/10 obręb Włocławek KM 99/2 oraz dz. nr 1/13, 1/25 obręb Włocławek KM 100 przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.01.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi poprzez studnię chłonną zlokalizowaną na działce nr 5/3 obręb Włocławek KM 104 wód opadowych i roztopowych z odwodnienia Bazy administracyjnej MPEC Sp. z o.o. przy ul. Płockiej 30/32. Szczegóły
Artykuł 30.12.2016 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Szczegóły