Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Włocławek za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Włocławek za rok 2015

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U, z 2016 r. poz. 250), gdzie określony został wymagany zakres takiej analizy.

Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę, na podstawie art, 99 ust. 1 i 3 cyt. ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

W ramach analizy wykorzystano dostępne materiały związane z prowadzeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta, a także opracowania dotyczące zakładów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów z Miasta Włocławka, Analiza stanowi podsumowanie i uszeregowanie rekomendacji optymalizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie miasta.

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Włocławek, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
c) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;
d) liczbę mieszkańców;
e) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art, 6 ust. ‚1,w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12;
f) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
g) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian