Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (57/wnio/2019) Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21 – 23 dz. nr 45/2 KM 30. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36 – 38 dz. nr 13/25 KM 33. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2019) Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 PE z przyłączem gazowym n/c dn 63 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego we Włocławku przy ulicy Witoszyńskiej 10, na terenie działek nr 17/5 i 26 obręb Włocławek KM 4. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie nr 127/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA tj. budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: stalowa wieża kratownicowa osadzona na fundamencie o wysokości: od ok. 40,48 m (bez odgromnika) do ok. 45,5 m (z odgromnikiem), wraz z systemem antenowym tj.: 6 anten sektorowych pracujących w pasmach 900/2600 i 800/1800/2100 i 1 anteną radioliniową, urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze posadowione na prefabrykowanej płycie żelbetowej u podstawy wieży, moduły radiowe, systemowe, zasilające, okablowanie prowadzone pionowo i poziomo drogami kablowymi (drabinki, korytka kablowe), linia zasilająca, elementy torów antenowych oraz 3 szafy telekomunikacyjne na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 26 Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10/12. Szczegóły
Artykuł 22.03.2019 Zarządzenie nr 126/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie: wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (63/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (56/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (62/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (55/wnio/2019) Szczegóły
« 1 2 3 520 521 »