Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.12.2017 Zarządzenie nr 333/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zarządzenie nr 332/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pomopownią w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27 na terenie dz. nr 14/5 obręb Włocławek KM 38, dz. nr 4/5, 5/1, 10/12, 10/9, 10/10, 11/3, 11/4, 12, 13, 14/3, 14/5 obręb Włocławek KM 39, dz. nr 1/24, 21/1, 21/2 obręb Włocławek KM 40, dz. nr 6/3, 13/2, 14/1, 14/3, 14/2, 8/1 obręb Włocławek KM 60 i dz. nr 20 obręb Włocławek KM 62 przy ul. Lisek, Obwodowej, Wysokiej, Rolnej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Anna Grabowska – Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z.o.o – Prezes Zarządu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (253/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej DN 200 w ulicy Kochanowskiego (od ulicy Konopnickiej), długości ok. 100 mb na terenie działek nr 43/2, 45, 46, 47 obręb Włocławek KM 72/2we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Zarządzenie nr 331/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4 dz. nr 116/129 KM 32. Szczegóły
Artykuł 18.12.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 49/59 dz. nr 6 KM 105. Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Zarządzenie nr 330/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (273/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.33.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 15 400,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy czterysta 00/100), za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Szkolnej 25C/Brzezinowej 8, oznaczoną ewidencyjnie numerem działki 39/6 o pow. 0,0037 ha (obręb Michelin KM 11), która powstała w wyniku podziału działki o numerze 39/1 (obręb Michelin KM 11). Szczegóły
Artykuł 15.12.2017 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. (znak: GMK.N.6833.43.2017) o ustaleniu i przyznaniu odszkodowania w wysokości 24 200,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące dwieście 00/100), za nieruchomość, która stała się własnością Gminy Miasto Włocławek, położoną we Włocławku przy ulicy Stromej, oznaczoną ewidencyjnie numerami działek 1/28 o pow. 0,0129 ha, która powstała w wyniku podziału działki o numerze 1/15 o pow. 0,0647 ha oraz 1/13 o pow. 0,0090 ha (Włocławek KM 10) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.12.2017 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji – ¼ etatu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.12.2017 Goniec – 9 pracowników, w Referacie Obsługi Urzędu w Wydziale Organizacyjno-Prawnym i Kadr, w Urzędzie Miasta Włocławek. Szczegóły
« 1 2 3 345 346 »