Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.01.2018 Uchwała nr XXXVII/2/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 Uchwała nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.01.2018 Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (10/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 23.01.2018 Zarządzenie nr 18/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie wydanego pozwolenia zintegrowanego (1/post/2018) Szczegóły
Artykuł 22.01.2018 Zniwelowanie strat w pszczelarstwie w postaci wdrażanego programu „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół 2018″ Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (21/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Przewodniczący Rady Miasta Włocławek – Pan Rafał Sobolewski zwołał na dzień 23 stycznia 2018 r. na godz. 12.00 w Sali nr 4 I sesję Młodzieżowej Rady Miasta VIII kadencji. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek ws. naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace przy zabytkach. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Wiesławę Woźniak reprezentującą Salamander Window & Door System S.A., decyzją Nr 19/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 352/17 z dnia 16 października 2017 r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny na przebudowę budynku produkcyjnego (budowa podziemnego zbiornika wody chłodniczej wraz z kanałem technologicznym), na terenie działki nr 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
« 1 2 3 357 358 »