Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2011


zamówienie na:

Montaż 3 szafek oświetleniowych z reduktorem mocy na terenie Miasta Włocławek.

zamawiający: Gmina Miasto Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 354326 - 2011
szacunkowa wartość: poniżej 193 tys. Euro
termin składania ofert: 14 listopada 2011
wynik postępowania: Udzielono zamówienia. Włocławek: Program energooszczędny oświetlenia ulic. Montaż 3 szafek oświetleniowych z reduktorem mocy na terenie Miasta Włocławek
Numer ogłoszenia: 354326 - 2011; data zamieszczenia: 27.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek , ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 4144000, faks 54 4144257.Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Program energooszczędny oświetlenia ulic. Montaż 3 szafek oświetleniowych z reduktorem mocy na terenie Miasta Włocławek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 1. Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego, polegającego na montażu szafki oświetleniowej z reduktorem mocy i podłączeniem wydzielonych obwodów oświetleniowych, przy ul. Stefana Okrzei - Kapitulna we Włocławku dz. nr 72/2 KM 36. Wykonanie przebudowy: Istniejącą szafkę oświetleniową SO7 należy zdemontować. W miejsce zdemontowanej szafki oświetleniowej należy zabudować projektowaną szafkę oświetleniową z reduktorem mocy. Istniejący kabel YAKY 4x120 mm2 zasilający szafkę SO7, wprowadzony będzie do projektowanego złącza ZK-1b/R/P-1. Ze złącza wyprowadzić odcinek kabla YAKXS 4x50 mm2 i wprowadzić go do projektowanej szafki. Zasilanie odbywa się ze stacji: CZYSZCZALNIA GROCHU (STA3-1115), obwód SO 0007 (NN 3-1115-06). Usytuowanie szafki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Szafkę należy uziemić. W projekcie przyjęto reduktor o mocy 45 kVA. Reduktor - wymagania techniczne: Wymagania dotyczące cech fizycznych pojedynczego urządzenia 1) urządzenie powinno posiadać obudowę o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44, 2) szafa sterowania oświetleniem powinna być wykonana w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44. Wymagania dotyczące właściwości technicznych każdego urządzenia: 1) zasadą działania urządzenia jest kilkustopniowe obniżenie napięcia o 50V, 2) urządzenie musi mieć możliwość ustawienia stabilizacji napięcia na poziomie nominalnym (220V - 230V), 3) elementem wykonawczym w urządzeniu jest transformator, 4) łatwa instalacja nie wymagająca ingerencji w obrębie oprawy oświetleniowej ani słupa oświetleniowego, 5) możliwość pracy w systemie TN-S, 6) możliwość sterowania czasem załączenia - wyłączenia trybu oszczędzania energii zdalnie, 7) wymuszony tryb zapłonu lamp-ograniczający współczynniki rozruchu do 1.3 prądu znamionowego (tryb pracy umożliwiający poprawne wygrzanie źródeł światła), 8) wbudowany mechaniczny przełącznik obejściowy (BYPASS), 9) osobne zabezpieczenie każdej fazy wyłącznikiem nadprądowym, 10) możliwość ustawienia poziomu napięcia redukcji oraz napięcia stabilizacji z osobna dla każdej z faz, 11) urządzenie powinno mieć regulacje napięcia w zakresie 230V-180V maksimum co 5V, 12) system redukcji powinien umożliwiać podgląd zużycia energii elektrycznej na redukowanych obwodach oświetleniowych oraz zmianę godzin redukcji. Wymagania dotyczące warunków pracy urządzenia: 1) napięcie zasilania modułu sterującego: 230V +/- 15 %, 2) temperatura pracy: -40° C do +40° C, 3) brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI. 2. Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego, polegającego na montażu szafki oświetleniowej z reduktorem mocy i podłączeniem wydzielonych obwodów oświetleniowych, przy ul. Stefana Okrzei - Kościuszki we Włocławku dz. nr 26 KM 43. Wykonanie przebudowy: Przy istniejącej szafce oświetleniowej zabudować projektowaną szafkę oświetleniową z reduktorem mocy. Istniejący kabel YAKY 4x240 mm2 zasilający szafkę SO, wprowadzony będzie do projektowanego złącza ZK-3b/R/P-1. Ze złącza wyprowadzić odcinek kabla YAKXS 4x50 mm2 i wprowadzić go do projektowanej szafki. Zasilanie odbywa się ze stacji: HOTEL KUJAWY (STA3-0317), obwód ZK SO NR 0006 (NN 3-317-15). Usytuowanie szafki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Szafkę należy uziemić. W projekcie przyjęto reduktor o mocy 45 kVA. Reduktor - wymagania techniczne: 1) Wymagania dotyczące cech fizycznych pojedynczego urządzenia: a) urządzenie powinno posiadać obudowę o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44, b) szafa sterowania oświetleniem powinna być wykonana w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44, 2) Wymagania dotyczące właściwości technicznych każdego urządzenia: a) zasadą działania urządzenia jest kilkustopniowe obniżenie napięcia o 50V, b) urządzenie musi mieć możliwość ustawienia stabilizacji napięcia na poziomie nominalnym (220V - 230V), c) elementem wykonawczym w urządzeniu jest transformator, d) łatwa instalacja nie wymagająca ingerencji w obrębie oprawy oświetleniowej ani słupa oświetleniowego, e) możliwość pracy w systemie TN-S, f) możliwość sterowania czasem załączenia - wyłączenia trybu oszczędzania energii zdalnie, g) wymuszony tryb zapłonu lamp-ograniczający współczynniki rozruchu do 1.3 prądu znamionowego (tryb pracy umożliwiający poprawne wygrzanie źródeł światła), h) wbudowany mechaniczny przełącznik obejściowy (BYPASS), i) osobne zabezpieczenie każdej fazy wyłącznikiem nadprądowym, j) możliwość ustawienia poziomu napięcia redukcji oraz napięcia stabilizacji z osobna dla każdej z faz, k) urządzenie powinno mieć regulacje napięcia w zakresie 230V-180V maksimum co 5V l) system redukcji powinien umożliwiać podgląd zużycia energii elektrycznej na redukowanych obwodach oświetleniowych oraz zmianę godzin redukcji. 3) Wymagania dotyczące warunków pracy urządzenia: a) napięcie zasilania modułu sterującego: 230V +/- 15 %, b) temperatura pracy: -40° C do +40° C, c) brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI. 3. Wykonanie remontu oświetlenia ulicznego, polegającego na montażu szafki oświetleniowej z reduktorem mocy i podłączeniem wydzielonych obwodów oświetleniowych, przy ul. Stefana Okrzei - Starodębska we Włocławku dz. nr 220/2 KM 52: Wykonanie przebudowy: Przy istniejącej szafce oświetleniowej zabudować projektowaną szafkę oświetleniową z reduktorem mocy. Istniejący kabel YAKY 4x50 mm2 zasilający szafkę SO, wprowadzony będzie do projektowanego złącza ZK-1b/R/P-1. Ze złącza wyprowadzić odcinek kabla YAKXS 4x50 mm2 i wprowadzić go do projektowanej szafki. Zasilanie odbywa się ze stacji: STARODĘBSKA (STA3-0828), obwód S.O. (NN 3-828-12). Usytuowanie szafki zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Szafkę należy uziemić. W projekcie przyjęto reduktor o mocy 45 kVA. Reduktor - wymagania techniczne: 1) Wymagania dotyczące cech fizycznych pojedynczego urządzenia: a) urządzenie powinno posiadać obudowę o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44, b) szafa sterowania oświetleniem powinna być wykonana w obudowie aluminiowej malowanej proszkowo o stopniu ochrony nie mniejszym niż IP 44, 2) Wymagania dotyczące właściwości technicznych każdego urządzenia: a) zasadą działania urządzenia jest kilkustopniowe obniżenie napięcia o 50V, b) urządzenie musi mieć możliwość ustawienia stabilizacji napięcia na poziomie nominalnym (220V - 230V), c) elementem wykonawczym w urządzeniu jest transformator, d) łatwa instalacja nie wymagająca ingerencji w obrębie oprawy oświetleniowej ani słupa oświetleniowego, e) możliwość pracy w systemie TN-S, f) możliwość sterowania czasem załączenia - wyłączenia trybu oszczędzania energii zdalnie, g) wymuszony tryb zapłonu lamp-ograniczający współczynniki rozruchu do 1.3 prądu znamionowego (tryb pracy umożliwiający poprawne wygrzanie źródeł światła), h) wbudowany mechaniczny przełącznik obejściowy (BYPASS), i) osobne zabezpieczenie każdej fazy wyłącznikiem nadprądowym, j) możliwość ustawienia poziomu napięcia redukcji oraz napięcia stabilizacji z osobna dla każdej z faz, k) urządzenie powinno mieć regulacje napięcia w zakresie 230V-180V maksimum co 5V, l) system redukcji powinien umożliwiać podgląd zużycia energii elektrycznej na redukowanych obwodach oświetleniowych oraz zmianę godzin redukcji. 3) Wymagania dotyczące warunków pracy urządzenia: a) napięcie zasilania modułu sterującego: 230V +/- 15 %, b) temperatura pracy: -40° C do +40° C, c) brak wprowadzania zakłóceń EMI RFI. Roboty będą wykonywane na podstawie zgłoszenia robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowanymi przez Pana Jarosława Szczęsnego, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych, związanych z montażem szaf oświetlenia ulicznego wyposażonych w reduktory mocy, a w szczególności wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2-óch robót budowlanych, polegających na montażu szaf oświetlenia ulicznego wyposażonych w reduktory mocy, na łączną kwotę co najmniej 90.000,00 złotych brutto
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować potencjałem kadrowym - własnym lub wyrażającym gotowość do współpracy - zdolnym do wykonania zamówienia, spośród których co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWykonawca powinien posiadać opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 50.000,00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian w umowie w stosunku do treści oferty, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji: 1) udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia); 2) przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w przypadkach: a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie wykonania umowy w okresie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych - potwierdzone pisemnie przez zamawiającego, przy czym przesunięcie terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, b) wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, c) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wloclawek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Włocławek; Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych; 87-800 Włocławek; ul. Zielony Rynek 11/13; pokój nr 25.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców, mieszczące się w holu budynku A na stanowisku d/s obsługi kancelaryjnej Prezydenta Miasta Włocławek; Urząd Miasta Włocławek; 87 -800 Włocławek; ul. Zielony Rynek 11/13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie o zamówieniu (20kB) txt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11kB) txt

Wytworzył: Gmina Miasto Włocławek (27 października 2011)
Opublikował: Jakub Sosiński (27 października 2011, 10:42:59)

Ostatnia zmiana: Jakub Sosiński (20 listopada 2013, 11:32:44)
Zmieniono: Archiwizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6789

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij