Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/130/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/129/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zagospodarowania energii geotermalnej Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/128/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień pasażerów do ulg i zwolnień w opłatach za przewóz w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych miasta Włocławek wykonywanym przez Operatora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/127/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 4A przy ul. Dziewińskiej 13A, z nieruchomości objętej KW WL1W/00042773/0, której Gmina Miasto Włocławek jest współwłaścicielem oraz zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek w nieruchomości wspólnej, który łącznie z udziałami innych współwłaścicieli tej nieruchomości stanowi lokal mieszkalny. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/126/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Włocławska Karta Seniora” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/125/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta Włocławek na lata 2016 – 2020” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/124/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Włocławek do projektu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie – 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, w partnerstwie z Województwem Kujawsko – Pomorskim – partnerem wiodącym, Powiatem Nakielskim, Powiatem Mogileńskim, Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego ADITUS, pn: ”Trampolina” Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/123/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/122/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/121/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2028 Szczegóły
Akty prawne 27.10.2016 Uchwała nr XXV/120/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (7/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (7/prog/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/proj/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2016 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (6/prog/2016) Szczegóły
« 1 2 3 189 190 »